Thursday, October 30, 2008

清平調 - 李白

雲想衣裳花想容 春風拂檻露華濃
若非羣玉山頭見 會向瑤台月下逢

一枝紅艷露凝香 雲雨巫山枉斷腸
借問漢宮誰得似 可憐飛燕倚新粧

名花傾國兩相歡 常得君王帶笑看
解識春風無限恨 沉香亭北倚闌干

0 意見: